Voorwaarden

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR – DATA


De onderneming Nestlé Nederland BV, divisie Purina PetCare die gevestigd is te Stroombaan 14, 1181 VX te Amstelveen (hierna ‘de organisator’), organiseert de ‘Purina ONE® 21 Dagen Test’ (hierna ‘de Test’). Deze Test wordt uitsluitend georganiseerd op de Purina ONE-website in Nederland met het adres http://www.purinaone.eu/kat/Pages/default.aspx .


ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN VAN DE TEST


1)    De Test staat open voor alle individuele natuurlijke personen die meerderjarig zijn en aan alle onderstaande voorwaarden voldoen (‘deelnemer’):


  • - wonen in Nederland, met uitsluiting van personeelsleden van de organisator en gelieerde bedrijven;
  • - internettoegang hebben;
  • - een gezonde volwassen kat hebben.

2)    Voordat hij aan de Test begint, moet de deelnemer ervoor zorgen dat zijn gezonde volwassen kat uitsluitend droge Purina ONE® producten krijgt. Een overgangsperiode (7-10 dagen) wordt aanbevolen als de kat andere voeding gewend is voordat hij het Purina ONE® product krijgt.


3) Door mee te doen aan de Test, stemt de deelnemer in met deze voorwaarden. Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, kan dat leiden tot uitsluiting van de Test.


ARTIKEL 3 – DEELNAMEPROCEDURE


1)    Om mee te doen aan de Test, moeten de deelnemers een account aanmaken met of zonder foto van de deelnemende kat en de procedure volgen die op www.purina-one.nl wordt uitgelegd. De foto moet voldoen aan de bepalingen van artikel 5 van deze voorwaarden.


2)    Per kat is slechts één inzending (de ‘inzending’) toegestaan. De deelnemers kunnen meedoen met meer dan één kat, maar in geen geval met meer dan vijf katten per deelnemer.


3)    Inzendingen die onvolledig of frauduleus zijn en/of niet aan deze voorwaarden voldoen en/of onjuiste informatie bevatten, zijn niet toegestaan en worden gediskwalificeerd.


ARTIKEL 4 – GETUIGENIS


1)    Na afloop van de Test kan de deelnemer een getuigenis met een foto van de deelnemende kat indienen over zijn ervaring met de Test (de ‘getuigenis’). De getuigenis moet voldoen aan de bepalingen van deze voorwaarden.


2)    De getuigenis moet een lengte hebben van minimaal 75 en maximaal 250 tekens, inclusief spaties en leestekens, en moet zorgvuldig verwoord zijn, zonder fouten in de zinsbouw, grammatica, spelling of interpunctie. Deze getuigenis moet origineel zijn en mag andere bronnen, met name de website van het merk Purina ONE®, niet kopiëren, zelfs niet gedeeltelijk.


3)    De foto moet een bruikbare foto van hoge kwaliteit zijn van de kat die de uitdaging is aangegaan om de getuigenis te verduidelijken. De foto mag alleen de kat(ten) van de deelnemer laten zien nadat ze minstens drie weken Purina ONE® producten hebben gegeten om de waargenomen effecten ten gevolge van het eten van Purina ONE® producten te verduidelijken (de ‘definitieve foto’). De getuigenis moet voldoen aan de bepalingen van deze voorwaarden..


ARTIKEL 5 – EISEN TEN AANZIEN VAN DE DEFINITIEVE FOTO EN GETUIGENIS


1)    De definitieve foto moet voldoen aan de volgende eisen:


  • - De hele kat is duidelijk te zien en is het enige onderwerp van de foto.
  • - De kat is afgebeeld in een geschikte omgeving zonder menselijke of andere ongeschikte accessoires en draagt geen halsband.
  • - De kat heeft geen cosmetische verandering ondergaan, zoals een nagelverwijdering, en is niet afgebeeld in een gevaarlijke/onveilige of anderszins onbehoorlijke situatie.
  • - De ingediende foto moet van het type .jpg of .gif zijn en mag niet groter zijn dan 1 MB.
  • - De organisator beoordeelt of de technische kwaliteit voldoende bruikbaar is (scherpte/belichting).
  • - De foto is onmiskenbaar echt (niet het resultaat van een fotomontage).
  • - Er wordt geen element weergegeven waarop intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden van toepassing zijn, zoals auteursrecht, handelsmerk of (geregistreerd) modelrecht.

2)    De definitieve foto en de getuigenis mogen niet pornografisch of seksueel van aard zijn, tekenen van geweld vertonen of vulgair zijn en moeten aan de toepasselijke wetten, goede zeden en/of openbare orde voldoen.


ARTIKEL 6 – BEOORDELING VAN GETUIGENIS


1)    De deelnemers aanvaarden dat hun definitieve foto en getuigenis beoordeeld kunnen worden conform artikel 4 en 5 van deze voorwaarden, d.w.z. de definitieve foto en getuigenis worden bekeken en bestudeerd voordat ze door de organisator op de website worden geplaatst.


2)    If a Final Photograph or Testimonial is not in compliance with the requirements accordin2) Als een definitieve foto of getuigenis niet voldoet aan de eisen op grond van deze voorwaarden, behoudt de organisator zich het recht voor om deze niet te publiceren, zonder dat dit afbreuk doet aan zijn recht om schadevergoeding en interest te eisen als vergoeding voor schade die aan het imago van het merk Purina ONE® is toegebracht.


3)    Alle definitieve foto’s en getuigenissen die volledig of gedeeltelijk door de organisator zijn afgekeurd, worden als ongeldig beschouwd. De deelnemers kunnen dan opnieuw een definitieve foto of getuigenis inzenden volgens dezelfde procedure en onder voorbehoud van goedkeuring.


ARTIKEL 7 – GEBRUIKSRECHTEN VAN FOTO EN GETUIGENIS


1)    Door de definitieve foto te uploaden en de getuigenis in te sturen, garandeert iedere deelnemer dat hij de auteursrechten bezit van de definitieve foto en de getuigenis en dat de definitieve foto en de getuigenis naar zijn/haar weten en overtuiging originele creaties en geen kopieën zijn en geen inbreuk maken op het auteursrecht of andere eigendomsrechten van derden.


2)    De deelnemer verleent hierbij een exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende en wereldwijde licentie aan de organisator, zijn moederbedrijf en zijn gelieerde bedrijven om de definitieve foto en de getuigenis, naar goeddunken in combinatie met diens voornaam, overal ter wereld in alle media, zoals internet, sociale media, drukwerk en tv-commercials, te gebruiken, te vertonen en commercieel te exploiteren zonder een of andere vergoeding of verdere kennisgeving aan of goedkeuring van de deelnemer of derden en zonder beperking van het aantal gebruiksmomenten.


ARTIKEL 8 – NIET-NALEVING VAN DE VOORWAARDEN


Elk geval van fraude, poging tot fraude of niet-naleving van deze voorwaarden leidt tot de onmiddellijke en automatische diskwalificatie van de deelnemer en de organisator behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen.


ARTIKEL 9 – BEËINDIGING – WIJZIGINGEN IN DE TEST


In geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden waarover hij geen controle heeft, behoudt de organisator zich het recht voor om deze Test volledig of gedeeltelijk te beëindigen, uit te stellen, te verlengen, in te korten of te wijzigen. De deelnemers worden geïnformeerd over elke wijziging in deze voorwaarden.


ARTIKEL 10 – OVERIGE VOORWAARDEN


De organisator en zijn respectieve functionarissen, bestuurders, agenten, vertegenwoordigers en werknemers (samen ‘vrijgestelde partijen’) zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte, laattijdige, verkeerd geadresseerde, beschadigde, gestolen, gewijzigde, onjuiste, onvolledige, vertraagde of niet-bezorgde inzendingen, die allemaal ongeldig zijn. De vrijgestelde partijen zijn evenmin verantwoordelijk voor problemen om informatie of materialen over de Test naar de website te uploaden of van de website te downloaden, voor andere technische storingen in elektronische apparatuur, onlinecomputersystemen, servers, providers, computerhardware of ‑software of telefoonlijnen, voor het feit dat de organisator geen inzendingen kan ontvangen wegens technische problemen, verkeer of opstoppingen op het internet of de website, en voor andere technische problemen, onder andere op telecommunicatiegebied, communicatiestoornissen of defecten en mislukte, zoekgeraakte, vertraagde, onvolledige, verminkte of verkeerd geadresseerde berichten, waardoor de deelnemers beperkt kunnen worden in hun mogelijkheden om aan deze Test mee te doen. De vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor andere fouten of storingen, of die nu door het netwerk of de printer worden veroorzaakt, typografisch of menselijk van aard zijn of anderszins betrekking hebben op of verband houden met de Test, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of storingen in de administratie van de Test, het uploaden van foto’s of in wedstrijdgerelateerde materialen.


ARTIKEL 11 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


De verzamelde persoonsgegevens zijn nodig om de Test te organiseren. Door een inzending te verrichten, stemt de deelnemer ermee in om zijn persoonsgegevens door de organisator te laten verwerken en bijhouden ten behoeve van het beheer van deze Test en om e‑mails van de organisator en/of zijn gelieerde bedrijven en/of zijn licentienemers en rechtverkrijgenden te ontvangen die alleen verband houden met de wedstrijd. De persoonsgegevens van de deelnemers worden verder niet voor andere doelen gebruikt door de organisator. Tenzij de deelnemer ermee heeft ingestemd dat zijn persoonsgegevens voor andere doelen worden gebruikt, worden deze gegevens na afloop van de Test vernietigd. De organisator houdt zich aan de toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming.


ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT


Op deze Test en de voorwaarden ervan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen over de Test die niet minnelijk worden geschikt, worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank op Nederlands grondgebied.