Actievoorwaarden: Winactie Rating & Review FELIXAlgemeen


 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”)  zijn van toepassing op Winactie Rating & Review FELIX Droog en snacks (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van de producten Felix Snacks en Felix Snacks. De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.purina.nl/kat/felix .
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname


 1. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven zijn ook uitgesloten van de Actie.
 3. Per naam, achternaam en e-mailadres combinatie kan maximaal één keer worden deelgenomen.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.

Actieopzet


 1. De actieperiode loopt van 20.7.2020 tot en met 01.10.2020. Ratings & Review geuploaded na 01.10.2020 zullen niet meer in aanmerking komen voor het Felix Snacks pakket.   
 2. Om deel te nemen aan deze Actie via de Scoupy wordt u gevraagd een Rating & Review achter te laten via 1 van de bijgevoegde linkjes in de mail of via de website.Klik op het linkje of op de knop:"schrijf een review”. In het Rating & Review scherm van de Felix website laat u een score en een beoordelings tekstje achter, daarnaast wordt er om een nickname, plaatsnaamc en uw e-mailadres gevraagd. Op het schrijven van een review zijn aanvullende voorwaarden van toepassing die geaccepteerd moeten worden voordat een review kan worden ingestuurd. Mocht u gewonnen hebben zullen wij u benaderen via het opgegeven e-mailadres om u het Felix Snack pakket toe te kunnen sturen.
 3. Uit alle inzendingen wordt op onpartijdige wijze 10 winnaars getrokken die een Felix Snacks Pakket ter waarde van € 15,- winnen. De trekking vindt uiterlijk plaats op[01.11.2020] .
 4. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. Winnaars krijgen uiterlijk 08.10.2020 via e-mail bericht.
 6. De winnaars zullen verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs.
 7. De prijs wordt uiterlijk 1.11.2020 per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres. Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag.

Prijzen


 1. In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven.
  10 keer een Felix Snacks Pakket met daarin:

    • 1 x een Felix Playtubes ter waarde van € 2,-

    • 1 x een Felix Maxi Packs ter waarde van € 4,-

    • 1 x een Felix Snackbal ter waarde van € 9,-

    De totale waarde van het Felix Snacks Pakket bedraagt €15,- en het totaal aan prijzen bedraagt €150,-

 1. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld)
 2. Maximaal 1 prijs per persoon en adres.
 3. Prijzen worden uitsluitend naar een adres in Nederland verstuurd.
 4. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 5. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy


 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte,actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De deelnemer geeft Nestlé toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, 1. aanpassing of verwijdering van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.
 4. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.

Aansprakelijkheid


 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen


 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam
 4. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.Vastgesteld op 13.07.2020