Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.

Actievoorwaarden Felix Fiets win-actie, september/oktober 2023

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de “Win een Felix Fiets win-actie” (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) De actievoorwaarden zijn te verkrijgen in de deelnemende winkel.
2. Nestlé behoudt zich het recht voor om inleveringen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 

Deelname

3. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven. 

Actieopzet

4. De actieperiode loopt van 28 augustus 2023 tot en 8 oktober en kan per winkel verschillen.  
5. Om deel te nemen aan deze Actie koopt men voor minimaal €10,- aan Felix producten. De actieproducten die meedoen aan deze actie zijn alle producten van Felix; Felix original, Felix Elke Dag Feest, Felix soups, Felix droog sensations en Felix Snacks. Deponeer de originele aankoopbon van de actieproducten in de inleverbox met uw naam, telefoon nummer en email adres.
6. Uit alle ingeleverde kassabonnen wordt per deelnemende winkel op onpartijdige wijze één winnaar getrokken die een Felix Fiets ter waarde van € 250,- wint. Er zijn 60 deelnemende winkels van Jumbo of Plus. De trekking vindt uiterlijk plaats binnen 2 weken na de einddatum en binnen een week zullen de winnaar(s) op de hoogte worden gebracht.
7. De prijs kan tot 1 maanden na bekendmaking winnaar worden opgehaald in de desbetreffende winkel of in overleg.

Prijzen

8. In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven. 
    • 60x een Felix-fiets ter waarde van € 250,-
    De totale waarde van de prijzen bedraagt € 15.000,-

Aansprakelijkheid

9. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. 

Slotbepalingen

10. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
11. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé: