Your Pet, Our Passion.

Actievoorwaarden: Purina ONE® Dual Feeding Juli 2024

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Purina ONE® Dual Feeding Actie (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van het merk Purina ONE®. De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en tevens te raadplegen op https://www.purina.nl/merken/purina-one/winactiedualfeeding  (“Actiewebsite”).
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

 1. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven zijn ook uitgesloten van de Actie.
 3. Per naam, achternaam, e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. Deelname is voorbehouden aan meerderjarigen personen (vanaf 18 jaar).

Actieopzet

 1. De actieperiode loopt van 08.07.2024 00.00 uur tot en met 18.08.2024 23.59 uur. Inzendingen ontvangen na 18.08.2024 23.59 uur zullen niet meer in aanmerking komen voor een prijs.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie, dienen deelnemers zich te registreren voor de Purina ONE® Dual Feeding actie op de Actiewebsite door hun voornaam, achternaam en emailadres in te vullen. Tevens kan er optioneel toestemming worden gegeven om op de hoogte te worden gehouden van acties, aanbiedingen en het laatste nieuws van Purina® en Purina ONE®.
 3. Uit alle inzendingen worden op onpartijdige wijze (willekeurige loting) 10 winnaars getrokken die een Dual Feeding pakket, t.w.v. circa 40, winnen. De trekking vindt uiterlijk plaats op 31-08-2024.
 4. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. Winnaars krijgen uiterlijk 15-09-2024 via email bericht. Er wordt contact opgenomen via email door de consumentenservice van Nestlé.
 6. De winnaar(s) zal/zullen worden verzocht hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs.
 7. De prijs wordt uiterlijk binnen 8 weken na contact met de consumentenservice per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven geldige adres in Nederland. Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag.

De Prijs

 1. In deze Actie wordt de volgende Prijs weggegeven.
  • 10x Purina ONE® Dual Feeding packet (t.w.v. circa €40), gelijk aan één van de volgende opties:
   • 1x Purina ONE® Adult Rijk aan Kip Droogvoer 800g + 5x Purina ONE® Adult Rijk aan Kip/Rund 8x85g.
   • 1x Purina ONE® Sterilcat Rijk aan Kip Droogvoer 800g + 5x Purina ONE® Adult Rijk aan Kip/Rund 8x85g.
   • 1x Purina ONE® Sterilcat Rijk aan Rund Droogvoer 800g + 5x Purina ONE® Adult Rijk aan Kip/Rund 8x85g.
   • 1x Purina ONE® Senior Rijk aan Kip Droogvoer 800g + 5x Purina ONE® Adult Rijk aan Kip/Rund 8x85g.
   • 1x Purina ONE® Urinary Health Rijk aan Kip Droogvoer 800g + 5x Purina ONE® Adult Rijk aan Kip/Rund 8x85g.
 2. Er worden via willekeurige loting tien winnaars gekozen die de Prijs in ontvangst mogen nemen.
 3. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
 4. Maximaal 1 Prijs per persoon en adres.
 5. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijs in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 6. De prijs wordt uitsluitend naar een adres in Nederland verstuurd.
 7. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 3. Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.
 4. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deelnemers hebben het recht tot inzage, aanpassing of verwijdering van deze gegevens. De Deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd, aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

Aansprakelijkheid

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Deze Actie is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook/Instagram. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Nestlé en niet aan Facebook/ Instagram, zodat Nestlé je kan contacteren binnen het kader van de Actie. Door deel te nemen aan de Actie zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook/Instagram.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
  • per telefoon op het nummer 020-5699699;
  • per brief op het adres:
   • Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199,
   • 1180 VD Amstelveen;
  • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
  • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 02 juli 2024.