Actievoorwaarden PURINA ONE 21 DAGEN TEST met een gratis SAMPLE

 

Algemeen


 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de [PURINA ONE 21 DAGEN TEST met een gratis SAMPLE] (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”). De Actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://www.nestlepromoties.nl/purinaone.
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de actiewebsite. De Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

 

Deelname


 1. Per naam, achternaam en e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 3. De Actie staat open voor personen vanaf 16 jaar.

      

Actie


 1. De Actieperiode 1 september 2020 tot en met uiterlijk 25 september 2020 (“Actieperiode”). Gedurende de Actieperiode kunnen deelnemers zich opgeven voor de Purina One 21 dagen test en daarbij een proefsample aanvragen. Deelnemers kunnen hun voorkeur aangeven voor Sterilcat Rund of Adult Kip. Deze samples zijn beperkt beschikbaar (OP=OP). Het kan dus zijn dat de sample van jouw voorkeur of alle samples al op zijn op het moment dat jij je voor de actie aanmeldt.
  Het is een OP=OP actie dus het kan zijn dat de actie voortijdig eindigt. Purina zal hiervan melding doen op de actiewebsite.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie registreren deelnemers zich voor de 21 dagen test op Facebook en vullen daar hun contactgegevens (naam, adres, emailadres) . De 21 dagen test houdt in dat deelnemers een Purina One product in de winkel kopen, online hun gegevens delen met Purina en vervolgens 2 emails ontvangen met productinformatie en advies om het Purina One product te kunnen testen. Als extraatje ontvang je van ons ook een sample naar keuze, voor jouw kat om alvast voor te proeven! Je kunt voorkeur geven voor Adult Kip of Sterilcat Rund. Zodra de aanvraag voor de gratis proefsamples binnenkomt zal Nestlé de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en zullen de proefsamples zo spoedig mogelijk per post aan de deelnemer worden toegestuurd.   
 3. Samples worden enkel verstuurd naar adressen in Nederland. 
 4. Sample aanvragen na 25 september 2020 zullen niet meer gehonereerd worden. 

 

Privacy


 1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 2. Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst digitaal informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Dit houdt onder meer in dat Nestlé het opgegeven e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de e-mails als onderdeel van de 21 dagen test. Deelnemers hebben het recht tot inzage, aanpassing of verwijdering van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

 

Aansprakelijkheid


 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of geregisseerd door Facebook. Door deelname accepteert en geeft de deelnemer aan te begrijpen dat Facebook geen enkele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is voor de Actie. De deelnemer vrijwaart Facebook voor zover bij de wet is toegestaan, van alle aansprakelijkheden met betrekking tot deze Actie. De deelnemer begrijpt en accepteert dat alle informatie in verband met de Actie aan Nestlé verstrekt wordt en niet aan Facebook.

 

Slotbepalingen


 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.  
 2. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé Purina:

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

Vastgesteld op 18-08-2020